regulamin

§ 1.
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy imprezy pod nazwą „Kroje”, na którą składają się:
  1. konferencja typograficzna, oraz
  2. warsztaty, towarzyszące konferencji, o której mowa w lit. a) powyżej.

  – dalej zwane łącznie „Kroje”.

 2. Kroje organizowane są przez spółkę pod firmą Agora SA z siedzibą w Warszawie (ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059944, o kapitale zakładowym w wysokości 46.580.831,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486 (dalej „Organizator”).
 3. Uczestnicy Krojów zobowiązani są przestrzegać Regulaminu.

§ 2.
Organizacja Krojów

 1. Udział w Krojach, zarówno konferencji, jak i każdym z warsztatów, jest odrębnie odpłatny. Uczestnicy zobowiązani są do zakupu biletu na Kroje oraz do pokrycia we własnym zakresie wszelkich kosztów uczestnictwa w Krojach (transport, zakwaterowanie itp.).
 2. Wszelkie aktualne informacje dotyczące Krojów, a pochodzące od Organizatora (w tym informacje o agendzie Krojów, prelegentach, dokładnym terminie i lokalizacji oraz zmianach w tym zakresie), zamieszczone będą na stronie internetowej www.kroje.xyz (dalej „Strona Krojów”).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy Krojów, w szczególności prelegentów, osób prowadzących warsztaty, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku dokonania zmian w agendzie Krojów Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji na Kroje, o zaistniałych zmianach. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za pełną odpłatnością, w przypadku zajścia istotnych zmian w agendzie Krojów. Za zmiany istotne uważane są w szczególności: zmiana daty lub miejscowości, w której organizowane są Kroje oraz zmiana prelegentów. W przypadku zmiany terminu Krojów, osobom, które nabyły bilet przysługuje prawo uczestnictwa w Krojach w nowym terminie lub zwrot pieniędzy, jeżeli zażądają takiego zwrotu najpóźniej na dwa dni przed nowym terminem Krojów.
 4. O uczestnictwie w Krojach decyduje kolejność nabywania biletów. Liczba miejsc jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.
 5. Sprzedaż biletów na Kroje odbywa się wyłącznie za pośrednictwem bileterii Co Jest Grane 24, dostępnej pod adresem https://bilety.cojestgrane24.pl (dalej „Bileteria”).
 6. Sprzedaż biletów zostanie zakończona na jeden dzień przed planowanym terminem Krojów.
 7. Na teren Krojów przysługuje wstęp osobie posiadającej bilet. Uczestnik Krojów zobowiązany jest uprzednio samodzielnie wydrukować przesłany do niego plik zawierający bilet lub okazać go na urządzeniu mobilnym przy wejściu.
 8. Okazany przy wejściu bilet zostanie wymieniony na identyfikator. Utrata lub zniszczenie identyfikatora może uniemożliwić uczestnictwo w Krojach.
 9. Organizator ma prawo przyznać nieodpłatnie bilety na Kroje wybranym przez siebie osobom lub podmiotom oraz zastosować określone przez siebie indywidualne zniżki na zakup biletów.
 10. Sposób postępowania w przypadku rezygnacji z biletu, żądania zwrotu pieniędzy za bilet w związku z rezygnacją lub w związku z odwołaniem lub zmianą terminu Krojów, określony jest w sposób szczegółowy w Regulaminie zakupu biletów w Serwisie Bileteria, dostępnym w serwisie Bileterii.
 11. Materiały prezentowane lub otrzymane przez uczestników Krojów w jego trakcie podlegają ochronie autorsko-prawnej. Jakiekolwiek nagrywanie, innego rodzaju utrwalanie, kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora jest zabronione.
 12. Kroje mogą być filmowane i fotografowane. Wizerunek uczestników Kongresu może zostać wykorzystany poprzez rozpowszechnianie filmów i zdjęć z Krojów przez Organizatora, sponsorów i partnerów.

§ 3.
Wizerunek uczestników oraz Dane osobowe

 1. Wizerunek osób uczestniczących w Krojach może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Krojach jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego na w trakcie Krojów.
 2. Dane osobowe uczestników Krojów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest administratorem danych osobowych uczestników Krojów, w celu przygotowania i przeprowadzenia Krojów, a także realizacji celów wskazanych w pkt 3) poniżej.
 3. Dane osobowe uczestników Krojów będą wykorzystywane w prawnie usprawiedliwionym celu Organizatora, tj. w celu promocji i marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora, przy czym działania te – w zależności od ich formy – realizowane będą pod warunkiem wyrażenia przez uczestnika Krojów odrębnej zgody, zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami prawa telekomunikacyjnego.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Organizatorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Krojach.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Transparentności, dostępnej pod adresem https://www.agora.pl/media/polityki-agora/Polityka-przetwarzania-danych-osobowych_Agora.pdf

§ 4.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych Krojów.
 2. Każdy uczestnik Krojów jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie budynku, w którym odbywają się Kroje.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników Krojów, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Krojów.
 4. Uczestnik Krojów ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia i szkody w trakcie trwania Krojów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikowi, będące następstwem działań siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Organizatora, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
 6. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności lub rozbieżności między wersją angielską a polską wersją niniejszego Regulaminu, rozstrzygająca będzie wersja w języku polskim.

Niniejszy regulamin został sporządzony i obowiązuje od 19 lipca 2019 roku.

COOKIES

Zamknij

Drogi Użytkowniku!
Chcemy, aby korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Agora S.A. (administratora) danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.